Všeobecné obchodní podmínky služby BandMarket.cz pro uživatele


Úvodní ustanovení

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky služby BandMarket.cz vyhlášené níže uvedeného dne (dále jen „VOP“) upravují používání webových stránek BandMarket.cz (dále jen „Stránky“) a prostřednictvím Stránek provozované služby s názvem BandMarket.cz (dále jen „Služba“).


2. Provozovatelem Služby je společnost Gigmakers s.r.o, se sídlem Sicherova 1670/9, 19800 Praha 9, IČ: 06397662, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 281480 (dále jen „Společnost“).


3. Služba představuje online platformu pro angažmá hudební skupiny či jednotlivce (dále jen „Umělec“) pro hudební vystoupení na akci (dále jen „Akce“) pořádané uživatelem Služby (dále jen „Uživatel“), a to na základě smlouvy o uměleckém vystoupení (tj. smlouvy o vytvoření uměleckého výkonu) (tato vystoupení dále jen jako „Vystoupení“ a tato smlouva dále jen jako „Smlouva o Vystoupení“).


4. Uživatelé projevují svůj souhlas s těmito VOP registrací pro účely Služby na Stránkách a dále odesláním návrhu na uzavření Smlouvy o vystoupení Společnosti. Uživatelé jsou povinni při registraci uvádět výhradně pravdivé a úplné informace, především svoje jméno, příjmení, e-mailovou adresu, adresu, požadavky na konání Akce.


Smlouva o Vystoupení

5. Smlouvu o vystoupení uzavírá za Umělce jeho jménem a na jeho účet Společnost, jakožto přímý zástupce Umělce. Společnost nevstupuje do smluvního vztahu s Uživateli.


6. Smlouva o Vystoupení se uzavírá na základě poptávky Uživatele odeslané prostřednictvím Stránek Společnosti. Uživatel odešle prostřednictvím Stránek Společnosti poptávku služeb Umělce, ve které specifikuje požadované datum, místo a podmínky konání Akce. Na základě této poptávky potvrdí Společnost Uživateli možnost uzavření Smlouvy o vystoupení na konkrétní Akci a po jejich odsouhlasení zašle Uživateli navržený text Smlouvy o vystoupení k jeho podpisu Uživatelem a zaslání zpět Společnosti.


7. Smlouva o vystoupení je uzavírána podle rozhodnutí Společnosti, jakožto zástupce Umělce, v listinné formě nebo v elektronické formě, a to v okamžiku podpisu návrhu smlouvy Uživatele Umělcem (zastoupeným Společností), tzn. jejím podpisem, je-li uzavřena v listinné podobě a zaslání takto podepsané Smlouvy o Vystoupení zpět Uživateli nebo potvrzením přijetí návrhu smlouvy prostřednictví emailové zprávy.


8. V případě elektronické formy Smlouvy o Vystoupení je tato smlouva uzavřena okamžikem doručení e-mailového potvrzení Společnosti (jakožto přímého zástupce Umělce) o akceptování Uživatelova návrhu Smlouvy o Vystoupení na e-mailovou adresu Uživatele uvedenou v rámci registrace na Stránkách.


9. V případě rozporu ustanovení těchto VOP a Smlouvy o Vystoupení mají přednost ustanovení Smlouvy o vystoupení.


10. Na základě Smlouvy o Vystoupení se Umělec zavazuje provést své Vystoupení v termínu, místě a s dobou trvání podle požadavku Uživatele sděleného prostřednictvím Stránek a dohodnutého ve Smlouvě o Vystoupení. Umělec se zavazuje provést Vystoupení v nejvyšší možné profesionální kvalitě v souladu s nejlepšími schopnostmi Umělce.


11. Uživatel se zejména zavazuje uhradit Umělci odměnu za Vystoupení, náklady na dopravu Umělce na místo Vystoupení a dále zajistit Umělci občerstvení po dobu Vystoupení v rozsahu podle požadavku Umělce uvedeného na Stránkách a dohodnutého ve Smlouvě o vystoupení.


12. Zvukovou aparaturu (a případně světelnou techniku) a další technické požadavky pro účely Vystoupení, včetně jejich obsluhy, hudební nástroje a nástrojovou aparaturu zajistí Umělec anebo Uživatel v rozsahu a způsobem specifikovaném ve Smlouvě o Vystoupení.


13. Umělec poskytuje Uživateli oprávnění k užití uměleckých výkonů Umělce provedených při Vystoupení jejich živým sdělováním veřejnosti (návštěvníkům Akce). Uživatel zejména není oprávněn pořizovat jakýkoli záznam Vystoupení ani jinak užívat umělecké výkony Umělce provedené při Vystoupení, nad rámec pořízení záznamů a užití pro osobní potřebu Uživatele s ohledem na charakter Akce. Uživatel je povinen zajistit, že žádný takový záznam nebudou pořizovat ani třetí osoby účastnící se Akce.


14. Umělec je dále povinen dodat Uživateli nejpozději 20 dnů před konáním Akce repertoárový list Vystoupení pro účely jeho ohlášení Ochrannému svazu autorskému pro práva k dílům hudebním, z.s. (dále jen „OSA“). Za splnění veškerých povinností vůči OSA v souvislosti s Vystoupením, jsou-li nějaké, je odpovědný výhradně Uživatel.


15. Uživatel odpovídá za zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti Umělce a případně jeho týmu a odpovídá za majetkové škody vzniklé při Vystoupení podle platných právních předpisů.


16. Upřesnění či změny podmínek konání Vystoupení (např. přesný čas zvukové zkoušky apod.) lze provést pouze na základě vzájemné dohody na základě e-mailové komunikace Umělce a Uživatele.


17. Cena za Vystoupení Umělce je určena v závislosti na sjednané délce Vystoupení a ceně za jednu hodinu Vystoupení Umělce uvedené na Stránkách. Cena za Vystoupení Umělce je zásadně splatná předem, a to do 5 dní ode dne uzavření Smlouvy o Vystoupení, a to na základě faktury vystavené Společností za Umělce. Nebude-li cena uhrazena v této lhůtě, je Umělec oprávněn od Smlouvy o Vystoupení bez dalšího odstoupit. V případě, že k uzavření Smlouvy o Vystoupení dojde méně než 5 dnů přede dnem konání Vystoupení, je cena splatná ihned po uzavření Smlouvy o Vystoupení.


18. Cena za Vystoupení bude Uživatelem splatná na účet Společnosti, jakožto zástupce Umělce.


19. Uživatel a Umělec souhlasí, že Vystoupení je možné zrušit, tj. odstoupit od Smlouvy o Vystoupení, bez vzájemných finančních nároků a bez uvedení důvodů e-mailovým oznámením doručeným druhé smluvní straně nejméně 21 dnů před datem konání Vystoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Odstoupení od smlouvy má účinky od počátku.


20. Umělec je rovněž oprávněn Vystoupení zrušit, tj. od Smlouvy o Vystoupení odstoupit s účinky od počátku rovněž v případě, že Umělci budou bránit v provedení Vystoupení závažné překážky (např. nemoc, úraz).


21. Uživatel je oprávněn Vystoupení zrušit zaplacením odstupného ve výši 50 % smluvní ceny Vystoupení. Toto své právo je Uživatel oprávněn uplatnit nejpozději 10 dnů před konáním Vystoupení (v této lhůtě musí být doručeno Umělci oznámení o využití práva na zrušení smlouvy). Toto oprávnění může Uživatel vykonat i v případě, že si strany již podle smlouvy poskytly část plnění; tato plnění si strany v takovém případě vrátí. Umělec vrátí Uživateli 50 % již zaplacené ceny Vystoupení do 30 dní ode dne doručení oznámení o využití práva na zrušení smlouvy. Zbývajících 50 % již zaplacené ceny Vystoupení bude započteno na úhradu odstupného podle tohoto odstavce, s čímž Uživatel tímto výslovně souhlasí. V případě, že k uzavření Smlouvy o Vystoupení dojde méně než 10 dnů přede dnem konání Vystoupení, Uživatel právo podle tohoto odstavce nemá.


22. Pokud se Uživatel rozhodne Vystoupení zrušit méně než 10 dnů předem dnem jeho konání, je k tomuto oprávněn za podmínky zaplacení odstupného ve výši 100 % smluvní ceny Vystoupení. 100 % již zaplacené ceny Vystoupení bude dnem oznámení o zrušení Vystoupení započteno oproti odstupnému podle tohoto odstavce, s čímž Uživatel tímto výslovně souhlasí.


23. Právo Umělce na odstupné není dotčeno tím, že dosud nedošlo k úhradě ceny Vystoupení. Odstupné je splatné k rukám Společnosti, jakožto zástupce Umělce.


24. Uživatel a Umělec se zavazují okamžitě (předem) informovat druhou smluvní stranu, jakmile se dozví, že je ohroženo splnění některé jeho povinnosti podle Smlouvy o Vystoupení tak, aby mohlo být předem dosaženo oboustranné dohody o případné změně rozsahu těchto povinností s cílem řádné realizace Vystoupení.


25. Umělec je oprávněn odmítnout provedení Vystoupení a odstoupit od Smlouvy o Vystoupení s účinky od počátku, pokud nebudou splněny všechny podmínky pro konání Vystoupení v souladu s touto smlouvou, a to i tehdy, pokud toto bude zjištěno až po příjezdu Umělce do místa konání Vystoupení. V takovém případě se zavazuje Uživatel zaplatit Společnosti (jakožto zástupci Umělce) smluvní pokutu ve výši 100 % ceny za Vystoupení. 100 % již zaplacené ceny Vystoupení bude dnem odstoupení od Smlouvy o Vystoupení podle tohoto odstavce započteno oproti smluvní pokutě podle tohoto odstavce, s čímž Uživatel tímto výslovně souhlasí.


26. Pokud nedojde k uskutečnění Vystoupení v důsledku porušení závazků Umělce podle Smlouvy o vystoupení, je Umělec povinen vrátit Uživateli již zaplacenou cenu za Vystoupení, a to do 5 dní ode dne, kdy se mělo Vystoupení uskutečnit.


27. Pokud dojde pouze k částečné realizaci Vystoupení v důsledku porušení závazků Umělce podle Smlouvy o vystoupení (vyjma případů mimo jeho kontrolu), a tím dojde k podstatné změně nebo zkrácení Vystoupení, je Umělec povinen vrátit Uživateli poměrnou část již zaplacené ceny za Vystoupení odpovídající nerealizované části Vystoupení, a to do 5 dní ode dne konání Vystoupení, v ostatních případech nárok na vrácení poměrné části ceny nevzniká.


28. Uživatel se zavazuje potvrdit Umělci rozsah provedeného Vystoupení (tj. zda bylo v souladu s dohodnutými podmínkami) a zejména jeho případné nedostatky neprodleně při jeho ukončení. Neučiní-li tak nebo učiní-li tak později, bude Vystoupení považováno za řádně provedené.


29. Společnost neodpovídá za žádnou újmu vzniklou v důsledku jednání Uživatelů či Umělců (tj. např. za řádné a včasné provedení Vystoupení, za újmu způsobenou uvedením nepravdivých či zavádějících informací Umělcem apod.).


30. Je-li Uživatel spotřebitelem a byla-li Smlouva o Vystoupení uzavřena v elektronické formě, má takový Uživatel právo od takové Smlouvy o Vystoupení odstoupit ve lhůtě 14 dní ode dne jejího uzavření bez jakýchkoli sankcí a bez uvedení důvodu. Takové odstoupení je Uživatel povinen oznámit Společnosti, jakožto zástupci Umělce, na e-mailovou adresu info@bandmarket.cz. V případě odstoupení podle tohoto odstavce je Umělec povinen vrátit Uživateli již případně zaplacenou cenu za Vystoupení, a to do 14 dní ode dne oznámení o odstoupení. V případě, kdy Smlouva o Vystoupení bude uzavřena v době kratší než 14 dní přede dnem konání Vystoupení, platí, že Uživatel výslovně souhlasí s realizací Vystoupení v této době, tj. před uplynutím lhůty pro odstoupení podle tohoto odstavce, a Uživatel v takovém případě nemá právo od Smlouvy o Vystoupení odstoupit. Pro odstoupení podle tohoto odstavce, je-li k němu Uživatel oprávněn, může Uživatel využít formulář dostupný zde.


Souhlas se zpracováním osobních údajů

31. Subjekt údajů (tj. Uživatel, je-li fyzickou osobou) poskytuje Společnosti souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Subjekt údajů souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, v jakém své osobní údaje sám poskytne (zpravidla jméno, příjmení, adresa elektronické pošty, poštovní adresa, telefon). Tyto údaje je Společnost oprávněna zpracovávat za účelem nabízení obchodu a služeb po dobu pěti let ode dne vyjádření souhlasu s těmito VOP; každé jednání Umělce v rámci Služby (změna registrovaných údajů, uzavření Smlouvy o Vystoupení) obnovuje tuto lhůtu od počátku. Osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a adresa subjektu údajů lze předat jinému správci údajů, pouze však za účelem nabízení obchodu a služeb, nevysloví-li s tímto postupem subjekt údajů nesouhlas.


32. Subjekt údajů má na základě své písemné žádosti právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na opravu, kontrolu či změnu svých osobních údajů a právo žádat prodávajícího o vysvětlení a odstranění závadného stavu (zejm. blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů) v případě, že Společnost provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou osobního a soukromého života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem. Subjekt údajů se může se svým podnětem obracet přímo na Společnost a v případě, že Společnost nevyhoví jeho žádosti dle předchozí věty, na orgán veřejného dozoru (Úřad pro ochranu osobních údajů). Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti subjektu údajů vymazat z databáze. Vznikne-li při zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma, má subjekt údajů právo uplatňovat nárok podle občanského zákoníku.


33. Subjekt údajů souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Společnosti; je oprávněn kdykoli odmítnout souhlas s využitím svého elektronického kontaktu při zasílání obchodních sdělení Společnosti. Společnost může přenechat údaje subjektu údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa jinému správci za účelem nabídky zboží a služeb; s tímto postupem může subjekt údajů kdykoli vyslovit nesouhlas.


Společná ustanovení

34. Všechny smlouvy uzavírané podle těchto VOP jsou uzavírány výhradně v českém jazyce. Uživatel souhlasí s uzavíráním smluv podle těchto VOP distančním způsobem a každá strana nese své náklady na takové uzavření smlouvy.


35. Smlouva o vystoupení se řídí výlučně českým právem a případné spory z ní budou rozhodovat výlučně české soudy s místní příslušností určenou podle obecného soudu Společnosti. Strany se vzdávají práva na uplatnění svého práva před soudy jiných států.


36. Ukáže-li se některé ustanovení Smlouvy o Vystoupení (včetně těchto VOP) neplatné či neúčinné, zavazují se strany takové ustanovení nahradit ustanovením jiným, jež by co nejlépe odpovídalo účelu a smyslu neúčinného či neplatného ustanovení.


37. Společnost v žádném případě neodpovídá Uživatelům za funkčnost a dostupnost Služby a Stránek. Vyžaduje-li Smlouva o Vystoupení písemné oznámení, postačí elektronická komunikace, nevyplývá-li ze smlouvy jinak. V případě neexistence důkazu o dřívějším dojití se oznámení učiněné dle smlouvy považuje za řádně došlé : (i) v případě zaslání doporučenou poštou, k 3. dni po dni odeslání, (ii) v případě doručení kurýrem ke dni uvedenému jako den doručení; (iii) v případě osobního doručení ke dni, kdy bylo oznámení skutečně doručeno; (iv) v případě elektronické komunikace v den obdržení potvrzující zprávy o doručení elektronické zprávy, je-li obdržena do 16:00 v pracovní den, jinak v nejbližší následující pracovní den.


Ustanovení závěrečná a přechodná

38. Uživatel bere na vědomí, že v případě, dojde-li mezi ním a Umělcem nebo Společností ke vzniku sporu ze Smlouvy o Vystoupení, je v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů u určeného oránu, kterým je v daném případě Česká obchodní inspekce, web: https://adr.coi.cz/cs ; email: adr@coi.cz.


39. Tyto VOP se zveřejňují na internetových stránkách Společnosti. Originál VOP je uložen v sídle Společnosti. Společnost je povinna umožnit Uživateli nahlédnout do originálu VOP a pořídit si na jeho vlastní náklad jejich opis. Na žádost podanou elektronickou poštou na elektronickou adresu Společnosti zašle Společnost opis VOP Uživateli v elektronické podobě.


40. Společnost je oprávněna VOP změnit; změna VOP se nedotkne již uzavřených Smluv o Vystoupení. Změna VOP je účinná umístěním nových VOP na Stránkách.


Účinnost

41. Tyto VOP nabývají účinnosti dnem zveřejnění a vztahují se na smlouvy uzavřené v době jejich účinnosti


V Praze dne 30.10.2017